အိုးေ၀၏ Payment Method မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ ်ား အားလံုးအတြက္ ျမန္မာက ်ပ္ေငြ ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္မ ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ေငြေပးေခ ်ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ခ ်ရေသာ ေငြေပးေခ ်မႈ စနစ္မ ်ား

နုိင္ငံ တကာမွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ Visa Card ၊ MasterCard မ ်ားနွင့္ ေငြေပးေခ ်ႏိုင္သလို PayPal ႏွင္႔လဲေငြေပးေခ ်ႏိုင္ပါသည္။

MPU ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ ်ႏိုင္ သလို ဘဏ္သို႔ ၂၄ နာရီအတြင္း ေငြလႊဲပို႔ႏုိင္တဲ့ Bank Transfer ၊ Mobile Banking စနစ္မ ်ားျဖင့္လည္း ေငြေပးေခ ်ႏိုင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း အိမ္အေရာက္ လက္မွတ္ရယူၿပီးမွ ေငြေပးေခ ်ႏိုင္ေသာ
Cash on Delivery စနစ္ကိုလဲ စီစဥ္ထားပါသည္။

Oway ႏွင့္ ခ ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္
(Agent) မ ်ား အေနျဖင့္ Virtual Credit ( ႀကိဳတင္ေပးသြင္းေငြ )
စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ ်ႏိုင္ပါသည္။

Oway မွေနာက္ဆံုးသတင္းမ ်ားကိုသိရွိလုိလ ်ွင္

Booking ျပဳလုပ္ရန္

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ ်ား

240+Airlines

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဟိုတယ္မ ်ား

77000+Hotels